Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 1 (Norrköping), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HFÖA11
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning, samt att tillämpa den vunna kunskapen på aktuella problemområden. Vidare syftar kursen till att träna förmågan att kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.
Kursinnehåll
Externredovisning, 5 poäng
(Accounting)
Delkursen avser att ge en sammanfattande bild av de ekonomiska konsekvenser som en organisations verksamhet ger upphov till. Vidare skall kursen ge förtrogenhet med och möjlighet att diskutera de principer och resonemangssätt som formar "god redovisningssed".

Ekonomisk styrning I, 5 poäng
(Management Control)
Delkursen behandlar ekonomisk data och rutiner som berör interna intressenter i organisationen. Avsikten är att skapa förtrogenhet med:
- olika former av kalkyleringsmetoder
- kopplingen mellan intern och extern redovisning
- bugeteringens roll i ekonomisystemet.

Marknadsföring, 5 poäng
(Marketing Management)
Delkursen syftar till att ge insikt i marknadsföring ur ett brett perspektiv. Områden som belyses är marknadsstruktur, konkurrens, distributionsförhållanden och köparbeteende. I momentet behandlas även marknadsundersökningar och marknadsplanering.

Organisationsteori I, 5 poäng
(Organisation Theory)
Organisationsforskningen är inriktad mot att förklara under vilka betingelser en effektiv verksamhet kan bedrivas och på vilket sätt en sådan verksamhet kan åstadkommas. I delkursen presenteras olika organisationsteoretiska skolbildningar som har bidragit till att öka förståelsen av organiserad verksamhet; i delkursen ingår också grundläggande vetenskapsteori. Syftet med momentet är att de studerande ska tillägna sig grundläggande vetenskapsteoretiska insikter.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning och seminarier.
Examination
Examination sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 1 (Norrköping)
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HFÖA11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       FÖA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 2003-08-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.