Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bioethics, 10p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   HETD09
Mål
Students should acquire
- knowledge of concepts, theories and problems within the field of bioethics, and
- ability to analyse ethical problems in the same area
Kursinnehåll
Bioethics can be defined as the study of ethical problems raised by the life sciences. Important areas are biomedical ethics, clinical ethics, biotechnology ethics and animal ethics. The course focuses on problems related to, e.g., genetic testing and gene therapy, clinical encounters, end-of-life situations, resource allocation in health care, animal experimentation and genetically modified food. Cases as well as theoretical arguments are discussed.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching comprises lectures and discussion seminars.
Examination
Active participation in seminar discussions. The course is also examined by the writing of a paper.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Documented knowledge of English. This means a TOEFL-score of at least 550 (213 for the computer-based test) or an equivalent test if your native language is not English. For Swedish residents, "Engelska B" is required.
Elementary level (A-level): At least one year of undergraduate studies.
Advanced level (C/D-level): At least one year of studies in ethics, or the equivalent, in according to individual decision taken by the Department of Religion and Culture.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bioethics
Bioethics
 
Kursansvarig är: CTE - Centrum för tillämpad etik
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HETD09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       TEE   SA  
Fastställd av styrelsen vid CTE - Centrum för tillämpad etik 2005-02-28 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.