Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Technology, Information and Ethics, 10p
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Arts in Applied Ethics
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HETD02
Mål
The Students should acquire
- a knowledge of ethical aspects of modern technology in general and of information technology in particular,
- the ability to analyse problems in the field of technology and ethics, especially IT-ethics.
Kursinnehåll
This course starts with an introduction to ethics. Further, it focuses on ethical implications of technology in general and information technology (IT) in particular. Ethical problems related to technological systems as a society issue as well as problems faced by the engineer are presented and discussed. The course will deal with ethical issues related to IT, with a focus on medical informatics, including the meaning of privacy, responsibility in relation to the use of decision support systems, ethical issues related to Internet and the social consequences of IT.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching comprises lectures and discussion seminars. External scholars will present projects in the field of technology and ethics.

This course is given as full-time course during the first half of the autumn semester.
Examination
Active participation in seminar discussions is expected of the students. The course will be examined by the writing of a paper.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Documented knowledge of English. This means a TOEFL-score of at least 550 (213 for the computer-based test) or an equivalent test if your native language is not English. For Swedish residents, general eligibility is required.
Elementary level (A-level): At least one year of undergraduate studies.

To be eligible to take the course, the student must fulfil the general entrance requirements stipulated in the syllabus by the Faculty Board.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Technology, Information and Ethics
Technology, Information and Ethics
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr:   Kurskod: HETD02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       RKA   SA