Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Technology, Information and Ethics, 5p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   HETA10
Mål
Students should acquire
- a knowledge of ethical aspects of modern technology in general and of information technology in particular,
- the ability to analyse problems in the field of technology and ethics, especially IT-ethics.
Kursinnehåll
This course focuses on ethical implications of technology in general and information technology (IT) in particular. Ethical problems related to technological systems as a society issue as well as methods for ethical assessments of technology are presented and discussed. In particular, the course deals with ethical issues related to IT, with a focus on medical informatics, including the meaning of privacy, responsibility in relation to the use of decision support systems, ethical issues related to the Internet and the social consequences of IT.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching comprises lectures and discussion seminars. Active participation in seminar discussions is expected of the students.
Examination
Active participation in seminar discussions. The course is also examined by the writing of a paper.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
At least one year of undergraduate studies.Documented knowledge of English. This means a TOEFL-score of at least 550 (213 for the computer-based test) or an equivalent test if your native language is not English. For Swedish residents, "Engelska B" is required.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Technology, Information and Ethics
Technology, Information and Ethics
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HETA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       TEE   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-06-13.