Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globalisation and Global Justice, 5p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   HETA08
Mål
Students should acquire
- knowledge of concepts, theories and problems within the field of globalisation and global justice
- ability to analyse ethical problems in the same area.
Kursinnehåll
The course focuses on theories of globalisation and theories of global justice. A central topic is the concept of global justice, its different interpretations, its relation to human rights, its implications for new global actors like NGOs and corporations, its justification and various suggested ways of its implementation. Texts in this area are studied.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching comprises lectures and discussion seminars.
Examination
Active participation in seminar discussions is expected of the students. The course is also examined by the writing of a paper.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Documented knowledge of English. This means a TOEFL-score of at least 550 (213 for the computer-based test) or an equivalent test if your native language is not English. For Swedish residents, "Engelska B" is required. At least one year of undergraduate studies.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globalisation and Global Justice
Globalisation and Global Justice
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HETA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       TEE   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-06-13.