Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social and Political Ethics, 5p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   HETA07
Mål
Students should acquire
- knowledge of concepts, theories and problems within the field of social and political ethics
- ability to analyse ethical problems in the same area.
Kursinnehåll
The course focuses on theories of ethics and ethical problems relevant within the field of social and political ethics. A central topic is the concept of social justice, its different interpretations, its connections to liberty, equality and culture, its justification and various suggested ways of its implementation. The course also deals with problems of professional ethics in public administration.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching comprises lectures and discussion seminars.
Examination
Active participation in seminar discussions. The course is also examined by the writing of a paper.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
At least one year of undergraduate studies. Documented knowledge of English. This means a TOEFL-score of at least 550 (213 for the computer-based test) or an equivalent test if your native language is not English. For Swedish residents, "Engelska B" is required.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social and Political Ethics
Social and Political Ethics
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HETA07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       TEE   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-06-13.