Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Etik, sommarkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   HETA02
Mål
Kursens syfte är att de studerande skall:

- förvärva kunskaper om centrala begrepp och teorier inom etiken
- skaffa sig kännedom om några olika synsätt på hur man argumenterar i etiska frågor
- skaffa sig fördjupade insikter om problem av etisk karaktär i aktuell debatt
- förvärva ökad förmåga att bearbeta etiska frågor i sin egen vardag.
Kursinnehåll
Allmän etik
Kursen inleds med en översikt över etikens teorier och metoder. Centrala begrepp som människovärde, människosyn, autonomi, rättvisa och ansvar behandlas. De studerande får därefter behandla en valfri etisk problemställning; företrädesvis inom tillämpad etik i paperform, vilka bildar underlag för seminariebehandling.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier; de senare obligatoriska.
Examination
Bedömning av de studerande sker dels genom prov på litteraturkurs, dels genom individuellt skrivna paper.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etik, sommarkurs
Ethics
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 80/04-41   Kurskod: HETA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     TEE   SA