Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Etik 1, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HETA01
Mål
Kursen skall
- ge grundläggande kunskaper om etiska teorier och deras tillämpning på konkreta problemområden
- ge grundläggande färdighet i att kritiskt analysera etiska texter
- stimulera till egna etiska ställningstaganden.
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser om vardera 5 poäng.

Allmän och tillämpad etik, 5 poäng
I delkurs 1 ges en översikt över allmän etik med exemplifiering från olika områden inom tillämpad etik, särskilt bioetik. Studenterna analyserar dessutom gruppvis fall (konkreta exempel) relaterade till dessa områden. Examinationen sker genom hemskrivning.

Litteraturkurs, 5 poäng
I delkurs 2 studerar studenterna gruppvis litteratur inom ett av följande fyra problemområden:ekonomi och etik, politik och etik, vårdetik samt tekniketik. Litteraturstudiet redovisas skriftligt. Gruppen skall härvid dels analysera och jämföra huvudinnehållet i böckerna, dels kritiskt granska detta huvudinnehåll.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppstudier. Deltagande är obligatoriskt.
Examination
Bedömning av de studerande sker dels genom hemskrivning (Delkurs 1: Allmän och tillämpad etik), dels genom skriftlig redovisning av litteraturstudium (Delkurs 2: Litteraturkurs).

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etik 1
Ethics 1
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HETA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       RKA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2004-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.