Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   HEND06
Mål
Den studerande ska fördjupa sina kunskaper inom valda områden inom litteraturvetenskapen och den engelskspråkiga litteraturen. Därtill ska kursen ge en fördjupad inblick i och praktisk erfarenhet av forskningsmetoder och praxis.
Kursinnehåll
Studiekursen avser den fjärde terminens studier i engelska och ges i två varianter. OBSERVERA ATT ENDAST VARIANT 1 AV KURSEN GÄLLER FÖR MAGISTEREXAMEN.

Språk och kultur i Europa, 5 poäng
Kursen ger en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och de moderna europeiska litteraturernas framväxt, inbördes förhållanden och särart.

Fördjupningskurs, 5 poäng
Ämnesfördjupning med inriktning på språk-, litteratur-, och kulturvetenskapliga problem, baserad på textstudier.

VARIANT 1

Uppsats, 10 poäng
Författande av ett vetenskapligt arbete om ca 25 maskinskrivna sidor. Den studerande skall visa förtrogenhet med den vetenskapliga metodiken för ämnet och förmåga att utföra en självständig forskningsuppgift.

VARIANT 2

GÄLLER INTE FÖR MAGISTEREXAMEN.

Specialarbete, 5 poäng
Avsikten med specialarbetet är att öva den studerande i den materialinsamling och bearbetning som ligger till grund för ett vetenskapligt arbete med litterär inriktning samt att sammanställa ett utkast till ett sådant arbete.

Specialstudium, 5 poäng
Specialstudium av ca 3.500 sidor, valda i samråd med examinator. Kursen är en läskurs, där t ex en viss epok, en genre eller ett tema utvalts till studium.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och individuell handledning. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt.
Examination
Examination sker fortlöpande och i form av redovisningsuppgifter. Aktivt deltagande i seminarierna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Engelska 1, Engelska 2 och samtliga läskurser på Engelska 3 (sammanlagt 10p) godkända, samt att C-uppsatsen är avslutad eller att uppsatshandledaren intygar att den kommer att avslutas inom en mycket snar framtid.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 4
English 4
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HEND06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ENA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2004-11-17 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.