Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   HENC06
Mål
Den studerande ska utöka sin färdighet i användningen av engelska i tal och skrift samt erhålla fördjupade kunskaper inom valda områden inom den engelskspråkiga litteraturen och lingvistiken. Därtill ska kursen ge en fördjupad inblick i forskningens teori och metod.
Kursinnehåll
Studiekursen avser den tredje terminens studier i engelska och ges i två varianter. OBSERVERA ATT ENDAST VARIANT 1 AV KURSEN GÄLLER FÖR KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN.

Språkfärdighet, 2 poäng

Den studerande skall uppnå en avancerad och allsidig färdighet i användningen av engelska i tal och skrift. Genom en
problematisering av vissa områden inom den engelska grammatiken ska den studerande tillägna sig en fördjupad inblick i modern grammatisk forskning och modernt grammatiskt synsätt och därmed ett vetenskapligt förhållningssätt till stoffet.

Writers and Critics, 4 poäng

Genom studium av utvalda litterära verk och dithörande litteraturkritik skall den studerande fördjupa sin analytiska färdighet och kunskap om olika litteraturkritiska inriktningars praktiska tillämpning, delvis som grund för det
litteraturvetenskapliga examensarbetet respektive specialarbetet.

Utvecklingstendenser och språklig variation i modern engelska, 4 poäng

Den studerande skall fördjupa sina kunskaper om utvecklingstendenser i modern engelska vad avser fonologi, morfologi, syntax och vokabulär samt språklig variation, t ex dialekter och sociolekter. Utifrån ett studium av språklig variation och utveckling både i ett diakroniskt och synkroniskt perspektiv är målsättningen att skapa medvetenhet om språklig förändring, liksom om den moderna språkvetenskapens syn på hithörande frågeställningar.

VARIANT 1
Examensarbete, 10 poäng

Fördjupat studium av den vetenskapliga uppsatsens utformning som bygger på de kunskaper som förvärvades i projektarbetet i kursen Engelska 2 samt studium av grundläggande litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig forskningsmetodik. Författande av en uppsats omfattande ca 20 maskinskrivna sidor.

VARIANT 2
GÄLLER INTE FÖR KANDIDAT- OCH MAGISTEREXAMEN.

Specialarbete, 5 poäng

Den studerande ska samla och bearbeta material för ett vetenskapligt arbete med litterär eller språkvetenskaplig inriktning samt sammanställa ett utkast om 10-15 sidor till ett sådant arbete

Valfri läskurs, 5 poäng

Självständigt studium av ca 3000 sidor skönlitteratur alternativt 1000 sidor språkvetenskaplig text, valda i samråd med examinator.

Annan valfri kurs kan även komma i fråga efter samråd med studierektor.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektionsundervisning, seminarier och individuell handledning
Examination
Skriftliga tentamina, muntlig examination i obligatoriska seminarier, muntlig tentamen inom Variant 2.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Godkänt resultat på språkfärdighetsprov får vara högst fyra år gammalt, när slutbetyg sätts på hela kursen. Studerande med prov av äldre datum får undergå förnyat prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Engelska 1 och Engelska 2 med minst 35 poäng godkända inkl samtliga språkfärdighetsprov samt projektarbetet (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 3
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HENC06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       ENA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2000-05-31 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.