Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   HENB05
Mål
Efter genomgången kurs skall de studerande ha fördjupat sina grammatiska insikter ha befäst sin språkfärdighet i olika
sammanhang i tal och skrift samt sin förmåga att känna igen avvikelser från den språkliga normen vara förtrogna med grundläggande referenslitteratur ha fördjupat sina kunskaper i lingvistiska teorier och begrepp ha förvärvat grundläggande kunskaper i engelska språkets utveckling, historiskt och i nutid ha fördjupat sina kunskaper om engelsk och amerikansk litteratur från olika epoker och studera dess epoker ur
kulturhistorisk synvinkel vara i stånd att analysera och
diskutera litteratur och andra kulturella företeelser ha förvärvat grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik och framställning.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delkurser:

Skriftlig språkfärdighet, 4 poäng
(Written Proficiency)

Fördjupade studier i engelsk grammatik med tillämpningsövningar. Övningar i skriftlig framställning, översättning och fri produktion.

Kultur och text, 9 poäng
(Culture and Text)

a) Kulturhistorisk översikt, 4 poäng
(Survey Course: Cultural History)

b) Text och poesi, 5 poäng
(Text and Poetry)

Textstudium av ca 3000 sidor skönlitteratur inklusive poesi från olika tider och genrer. Intensivt studium av ett av Shakespeares dramer.Grundläggande studier av utvalda delar av brittisk och amerikansk historia, idéhistoria, litteratur-, arkitektur- och konsthistoria.

Språkhistorisk och lingvistisk översikt, 4 poäng
(Survey Course: History of Language and Linguistics)

Grundläggande studier i engelska språkets utveckling och i modern lingvistik.

Projekt, 3 poäng
(Term Paper)

Ett handlett projektarbete med skriftlig redovisning om 2000-2500 ord. Arbetet kan ha kulturell (t ex litterär, historisk, kulturhistorisk) eller språklig inriktning. Projektet bedöms ur såväl innehållslig som språklig synvinkel.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektionsundervisning, seminarier och handledning.
Examination
Skriftliga tentamina, muntlig examination i obligatoriska seminarier. Inlämningsuppgifter, hemtentamina.
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfälle.

Godkänt resultat på språkfärdighetsprov får vara högst fyra år gammalt, när slutbetyg sätts på hela kursen. Studerande med prov av äldre datum får undergå förnyat prov.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet genomgången Engelska 1 med minst 15 poäng godkända därav minst 6 poäng skriftlig språkfärdighet (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 2
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HENB05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ENA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 1999-05-26 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.