Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Business English II, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   HENA17
Mål
Den studerande ska efter genomförd kurs
• ha vidareutvecklat sin förståelse för hur man på engelska uttrycker sig i tal och skrift, i både grammatiskt och kulturellt hänseende, framför allt i arbetslivssammanhang
• själv kunna uttrycka sig nyanserat i tal och skrift, framför allt i arbetslivssammanhang
• kunna finna, tillgodogöra sig och analysera avancerad engelsk text, både fack- och sakprosa, med anknytning till affärslivet
• kunna genomföra avancerade muntliga presentationer och förhandlingar på engelska inom affärsrelaterade ämnen
• utöka den fackspråkliga vokabulären.
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupade grammatiska och stilistiska övningar, studier av aktuella texter från brittisk och amerikansk (näringslivs-) press, däribland s.k. ”case studies” från näringslivet, skönlitteratur med affärsanknytning, förberedda och oförberedda samtalsövningar samt muntliga presentationer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt enskilda muntliga och skriftliga presentationer.
Examination
Examination består av tre delar:
a) Aktivt deltagande med fullgörande av förelagda uppgifter, 3 poäng.
b) Text, 3 poäng. Denna examineras genom aktivt deltagande i litteraturseminarier, inlämning av skriftliga uppgifter samt genom projektredovisningar.
c) Skriftligt prov, 4 poäng, i läsförståelse samt ordkunskap och skriftlig språkfärdighet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt minst 7 poäng från kursen International Business English, 10 poäng, eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Business English II
International Business English II
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HENA17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ENA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-04-05.