Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Classics and the Movies, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   HENA16
Mål
Den studerande skall inhämta kunskap om klassiska texter inom engelsk och amerikansk skönlitteratur samt tillägna sig elementära färdigheter i litteraturkritisk analys och terminologi. Den genomgångna texten skall vidare ligga till grund för muntliga och skriftliga uppgifter avsedda att utveckla språkfärdigheten. Filmatiseringar av de litterära verken studeras även med avsikt att fördjupa förståelsen av texterna samt utveckla studenternas hörförståelse.
Kursinnehåll
Kursen omfattar ett antal litterära verk, ca 1500 sidor skönlitteratur och kritiska kommentarer till dessa, samt filmatiseringar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av textseminarier. Diskussion grundas på bakgrundsläsning och ett antal frågeställningar som förbereds skriftligt.
Examination
Examination är fortlöpande och kräver obligatorisk närvaro och fullgörande av förelagda uppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
SvB + Eng B
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Classics and the Movies
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HENA16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ENA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2005-03-02 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.