Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Women´s Writing, 5p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   HENA15
Mål
Den studerande ska genom nya läsupplevelser inom engelsk litteratur skriven av kvinnliga författare skaffa sig verktyg för kritisk läsning och analys av skönlitteratur och därmed förbättra sin kännedom om engelsk litteratur och den engelskspråkiga världens kultur och historia. Den studerande ska använda engelska i både tal och skrift och öva på akademiskt skrivande i mindre skala.
Kursinnehåll
Kursen innehåller en genomgång av ur kvinnoperspektiv intressanta och betydande skönlitterära verk: romaner, noveller och dikter. Texterna är skrivna av kvinnliga författare inom den engelskspråkiga kulturen. Texter från olika perioder (romantiken, realismen, modernismen och postmodernismen) läses och diskuteras. Därtill kommer kända teoretiska texter, som anknyter till dessa epokers kvinnolitteratur och som kartlägger situationen inom "feminist criticism", att läsas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, textseminarier, presentationer av analysuppgifter och grupparbeten.
Examination
Examinationen är fortlöpande och kräver närvaro med aktivt deltagande och fullgörande av förelagda uppgifter. En mindre uppsats, "paper", ska produceras med utgångspunkt i kursmaterialet i ett självvalt ämne, alternativt ges en hemtentamen med av läraren utvalda frågor.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet C.1 (SvB/Sv2 B + EnB)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Women´s Writing
Women´s Writing
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HENA15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ENA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2004-05-14 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.