Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 1, deltid, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   HENA12
Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha kännedom om grammatiska och fonetiska grundbegrepp och behärska väsentlig terminologi som gör det möjligt dels att känna igen, bedöma och förklara avvikelser från den språkliga normen, dels att använda grammatikor och andra referensböcker.

De studerande skall vara medvetna om och kunna redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan engelskan och svenskan och även vara medvetna om andra källor till fel och avvikelser hos inlärare. De skall ha kunskaper om grundläggande grammatiska begrepp.

De studerande skall med ett gott ordförråd och utan att göra systematiska uttals- och grammatikfel kunna uttrycka sig i olika sammanhang. De skall ha inhämtat kunskaper om engelsk och amerikansk litteratur. De skall även vara i stånd att analysera och diskutera litteratur.

De studerande skall ha grundläggande kunskaper om brittisk och amerikansk samhällsstruktur samt det vardagliga livet i Storbritannien och Förenta Staterna. De skall vidare kunna samarbeta i grupp med temabaserade projekt.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:
Språkfärdighetsblock, 9 poäng
Skriftlig språkfärdighet, 6 poäng
Muntlig språkfärdighet, 3 poäng

Kulturblock, 11 poäng
Textkurs (inkl läsfärdighets-, tal- och skrivträning), 6 poäng
Kulturstudier (inkl läsfärdighets-, tal- och skrivträning), 5 poäng

SPRÅKFÄRDIGHETSBLOCK

Skriftlig språkfärdighet, 6 poäng

Mål: De studerande skall inhämta grammatiska grundbegrepp och behärska väsentlig terminologi. De skall vara medvetna om och kunna redogöra för systematiska grammatiska skillnader och likheter mellan engelskan och svenskan. De skall med ett gott ordförråd och utan att göra elementära grammatikfel kunna översätta enklare texter och uttrycka sig skriftligt i olika sammanhang.

Innehåll: Inledande studier i allmän grammatik med tonvikt på grundbegrepp. Systematisk genomgång av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar Övningar i skriftlig framställning, översättning och fri produktion.

Undervisning: Föreläsningar och lektionsundervisning i allmän och engelsk grammatik. Lektionsundervisning i skriftlig framställning.

Examination: Prov i allmän grammatik. Språkfärdighetsprov I: Flervalsprov - ordkunskap och grammatik. Språkfärdighetsprov II: Skriftligt prov i översättning och uppsatsskrivning.

Poängfördelning: Efter godkänt prov i allmän grammatik och förelagda uppgifter i engelsk grammatik samt språkfärdighetsprov I, 3 poäng. Efter fullgörande av förelagda uppgifter i momentet skriftliga övningar samt språkfärdighetsprov II, 3 poäng.

Muntlig språkfärdighet, 3 poäng

Mål: De studerande skall behärska väsentlig fonetisk terminologi. De skall vara medvetna om och kunna redogöra för systematiska fonologiska skillnader och likheter mellan engelskan och svenskan samt i viss mån mellan brittiskt och amerikanskt uttal. De skall kunna fastställa ordens uttal med hjälp av uttalsordböcker. De skall med ett gott ordförråd och utan att göra elementära grammatikfel kunna uttrycka sig muntligt i olika sammanhang.

Innehåll: Studier i allmän och engelsk fonetik. Systematisk genomgång av fonetiska grundbegrepp samt av engelskans ljudsystem och prosodi. Övningar i muntlig framställning genom korta föredrag och diskussioner. Hörövningar (integrerade med kursen i kulturstudier och text).

Examination: Skriftligt prov i allmän och engelsk fonetik. Uttalet bedöms, förutom i det diagnostiska uttalsprovet, i samband med studenternas individuella presentationer inom textkursen.

Undervisning: Föreläsningar i allmän och engelsk fonetik. Diagnostiskt uttalsprov och träning i inlärningsstudio.

Poängfördelning: Prov i allmän och engelsk fonetik, 2 poäng. 1 poäng för uttal i samband med de muntliga presentationerna inom kulturstudier.

KULTURBLOCK

Textkurs (1900-talet), 6 poäng

Mål: De studerande skall inhämta viss kunskap om i första hand modern engelsk och amerikansk skönlitteratur och ha elementära färdigheter i litteraturkritisk och stilistisk analys och terminologi. Den genomgångna texten skall vidare ligga till grund för muntliga och skriftliga uppgifter avsedda att utveckla språkfärdigheten.

Innehåll: Elementär litteraturkritisk metod och terminologi, textbehandling. Ca 2000 sidor skönlitteratur från 1900-talet. En viss del av litteraturen behandlas i uppsatsform.

Examination: Sker i muntlig och skriftlig form. Samtliga böcker måste redovisas enligt föreskrifterna.

Undervisning: Textseminarier, lektionsundervisning och gruppövningar i litterär uppsatsskrivning.

Poängfördelning: Efter fullgörande av förelagda uppgifter i momentet textanalys I, 3 poäng, textanalys II, 3 poäng.

Kulturstudier, 5 poäng

Mål: De studerande skall inhämta grundläggande kunskaper om företrädesvis brittiska och amerikanska samhällsförhållanden. Vissa aspekter skall belysas i större djup.

Innehåll: Föreläsningar och temabaserade seminarier över valda områden inom brittiska och amerikanska nutida förhållanden. Sakprosa inkl tidningstext samt andra medier såsom InterNet och TV.

Undervisning: Föreläsningar och seminarier i brittisk och amerikansk samhällskunskap. Temabaserade grupparbeten.

Examination: Gruppuppgifter och muntliga redovisningar i seminarieform. Skriftliga och/eller muntliga prov i kulturstudier.

Poängfördelning: Efter fullgörande av förelagda uppgifter samt prov i momentet brittiska kulturstudier, 2 poäng. Efter fullgörande av förelagda uppgifter samt prov i momentet amerikanska kulturstudier, 2 poäng. Efter godkända muntliga presentationer i momenten amerikanska och brittiska kulturstudier, 1 poäng
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektionsundervisning, seminarier, datorförmedlad undervisning, tutorials, samt grupparbeten med redovisningar.
Examination
Skriftliga tentamina, muntlig examination, hemtentamen

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet C.1 (Sv B/Sv2 B + En B)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 1, deltid
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HENA12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ENA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2001-05-02.