Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Business English, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   HENA10
Mål
Den studerande ska genom kursen öka sin förmåga att på engelska
• kunna uttrycka sig i tal och skrift
• kunna tillgodogöra sig engelsk text, både fack- och sakprosa med anknytning till affärslivet
• kunna hålla muntliga presentationer på engelska inom affärsrelaterade ämnen
• utöka den fackspråkliga vokabulären.
Kursinnehåll
Kursen innehåller aktuella texter från brittisk och amerikansk (näringslivs-)press, skönlitteratur med affärsanknytning, skrivövningar, samtalsövningar samt muntliga presentationer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt enskilda muntliga och skriftliga presentationer. Stor tonvikt läggs på aktivt muntligt deltagande.
Examination
Kursen består av tre delkurser:
a) Aktivt deltagande, 3 poäng. Denna delkurs examineras fortlöpande och kräver närvaro med aktivt deltagande och fullgörande av förelagda uppgifter.
b) Text, 3 poäng. Denna delkurs examineras genom aktivt deltagande i litteraturseminarier, inlämning av skriftliga uppgifter samt projektredovisning.
c) Tentamen, 4 poäng. Skriftligt prov i läsförståelse, ordkunskap och skriftlig språkfärdighet.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt standardbehörighet C.1 (SvB/Sv2 B + EnB)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Business English
International Business English
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HENA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ENA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-11-17.