Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Etnicitet, nationalism och migration, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HEMX01
Mål
Syftet med kursen är att ge kunskaper om människan som meningsskapande och identitetsbyggande varelse i tid och rum. Kursen syftar också till att utveckla den studerandes förmåga att kritskt analysera vetenskapliga teorier och med vardagliga antagande om migration, etnicitet och nationalism, som socialt, ekonomisk och politiskt fenomen i en föränderlig värld.
Kursinnehåll
Etnicitet 5 poäng
Momentet presenterar grundläggande teorier om begreppen etnicitet. Förhållandet mellan etnicitet och nationalism belyses i ett historisk och jämförande perspektiv

Migration 5 poäng
Momentet presenterar olika former av migration under olika tider och i skilda delar av världen.

Flykting- och invandrarpolitik 5 poäng
Momentet presenterar olika analyser kring samtida flyktingfrågor samt jämför olika staters invandrar- och migrationspolitik i ett historiskt och globalt perspektiv..

Uppsats 5 poäng
Under momentet genomför den studerande ett enskilt arbete, där en frågeställning med anknytning till tidigare moment blir belyst.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Mindre fältstudier kan förekomma.
Examination
Examination sker muntligt och skriftligt, dels fortlöpande inom ramen för undervisningen dels i slutet av varje moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 40 p i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etnicitet, nationalism och migration
Ethnicity, Nationalism and Migration
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HEMX01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       SBA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 1994-02-10 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.