Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk historia 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HEKB01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall fördjupa sina kunskaper i ekonomisk historia och dess tillämpningar.
Kursinnehåll
Kursen består av sex delkurser, varar de fyra första är litteraturkurser medan de två sista är en metod- och en uppsatskurs som är integrerade.

2.1 Den nya ekonoin och globaliseringens problem, 5 p
Globaliseringen är den miljö som den nya ekonomin utvecklas i mot bakgrund av informations- och kommunikationsteknologiska framsteg som skett under de senaste årtiondena. Storföretagen får ett större inflytande över den tredje världens länder; medierna blir globala; värderingar och kulturer kolliderar, ekonomisk policy strömlinjeformas via Världsbanken etc. Internationell resursfördelning, uppkomsten av handel mellan länder och välfärdseffekter av handel och handelspolitik, analyseras också.

2.2 Produktion och konsumtion, 3 p
Målet med kursmomentet är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om hur produktion och konsumtion är sammanlänkade samt hur det påverkar den politiska ekonomin i världen från individ till global nivå. Speciell tonvikt läggs vid produktion och konsumtion av mat.

2.3 Teknik och miljö, 3 p
Målet med kursmomentet är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om teknikens mångfald och debatten om dess betydelse för ekonomi, natur och samhälle.

2.4 Företag, finansiering och entreprenörskap, 3 p
Målet med kursmomentet är att ge kunskaper i framväxten av svenskt näringsliv och skapa en förståelse av drivkrafterna till omvandlingen av näringslivet under 1900-talet.

2.5 Metod och uppsats, 6 p
Metoddelen är ett stöd för uppsatsskrivandet och innehåller introduktion till kvantitativa och kvalitativa metoder. Målet med uppsatsskrivandet är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om teknikens mångfald och debatten om dess betydelse för ekonomi, natur och samhälle.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, handledning och seminarier.
Examination
Prov sker i form av tentamen vid slutet av varje delkurs
eller i form av fortlöpande prov inom ramen för under- visningen eller i båda dessa former. Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Ekonomisk historia 1 med 15 poäng godkända eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk historia 2
Economic History 2
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HEKB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       NAA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-01-12.