Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Economic Change in the Third World, 10p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HEKA05
Mål
The course provides the student with an orientation about the history of economic change in the Third World. The interplay between institutional foundations, economic structures, population development, and business dynamics is analyzed. The student is expected to make critical analyses of complex historical trends in a comparative perspective, regarding causes and effects of economic development and underdevelopment.
Kursinnehåll
Part 1. Roots of Poverty, Routes to Progress (5 ECTS)
In the first sub-course, theories and methods in economic history are introduced, with the focus on social and economic transformation in the Third World from colonial times until today. Economic development is analyzed in the light of the variety of historical experiences, institutional traditions and cultural patterns throughout the Third World. Can we even talk about a “Third World”? Development strategies, past and present, and their applicability in different institutional settings are discussed, as well as the concepts of growth, development and progress.

Part 2. Economic Development and Demographic Change (5 ECTS)
The second sub-course explores the interplay between population and the economy. The relationship between resources and population growth is explored, as well as the challenge of changing demographic structures. How many hands are needed and how many mouths can be fed? Population and labor force trends are analyzed from the perspectives of age and gender structures, income distribution, education, health and migration.

Part 3. International Business and National Economies (5 ECTS)
The third sub-course explores the emergence and development of international business and the interplay with governments and local entrepreneurship. Experiences from different Third World countries regarding international trade, foreign investment and natural resources are discussed, as well as the consequences of market integration and disintegration. What is fair trade? Who are the winners in the international economy?
Undervisning/Arbetsformer
The course is internet-based. Instructions for lectures, exercises and literature are presented on the home page of the course.
Examination
Examination is in the form of assignments, exercises, and active participation in web-based seminars.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Only general admission requirements: Completion of an upper secondary education and skills in English, both written and oral, corresponding to the level of English required in Swedish upper secondary education (eg. a TEOFL-score of at least 500 points for paper based test, 197 points for computer based test or 61 points for internet based test; IELTS with at least 5,0 overall and no part under 4,5, or equivalent)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Economic Change in the Third World
Economic Change in the Third World
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HEKA05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-10-09.