Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk brottslighet, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   HEKA04
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om ekonomisk brottslighet, dess orsaker och effekter.
Kursinnehåll
Kursen behandlar ekonomisk brottslighet utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Exempel på frågor som tas upp är: Vilka är kostnaderna för den ekonomiska brottsligheten? På vilket sätt utmanar den vår samhällsstruktur, samhällsmoral och tilltro till rättssystemet? Vilka attityder finns bland medborgarna till svartarbete och skatteundandragande? Vilka är kopplingarna till penningtvätt och organiserad brottslighet? Hur skall brotten bemötas och lagföras i en globaliserad värld där brottslingarnas byte blixtsnabbt försvinner över nationsgränserna? Som studerande får du kunskaper i omfattningen och utbredningen av ekonomisk brottslighet och hur olika aktörsgrupper i samhället ser på ekonomisk brottslighet som fenomen. Dessutom analyseras kontrollmaktens olika alternativ för att ”lösa” detta samhällsproblem.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs på halvfart och innehåller dels lektioner dels moment där studenterna arbetar i smågrupper. Resultat av grupparbeten, i form av PM, presenteras och diskuteras under särskilda seminarier, där även aktuella frågor och debatter i ämnet tas upp. Kursen avslutas med en individuell hemuppgift.
Examination
Kursen examineras genom obligatorisk närvaro vid samtliga seminarier, inlämnande av PM och individuell slutuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk brottslighet
Economic Crime
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: HEKA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2007-11-15.