Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk historia 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HEKA03
Mål
Ekonomisk historia studerar den ekonomiska och sociala omvandlingsprocessen i ett långsiktigt och strukturellt perspektiv. Syftet med kursen är att beskriva och analysera de dynamiska utvecklingsförloppen och därigenom hos den studerande skapa insikt och förståelse för förändringens innebörd, orsaker och effekter.

Kursinnehåll
Internationell ekonomisk historia, 7 poäng
Merkantilism, nationalism och imperialism. Tidig och sen industrialisering. Världsekonomi och välfärdsekonomi med koncentration på Europa och USA. Det ekonomiska tänkandet från 1700-talets merkantilism till det sena 1900-talets monetarism.

Svensk ekonomisk historia, 8 poäng
Jordbrukets omvandling och tidig industrialisering. Järnvägsbyggandet. Industrisamhällets genombrott, höjdpunkt och nedgång. Mellankrigstidens kriser. Tjänstesamhället och den ”tredje industriella revolutionen”.

Ekonomisk doktrinhistoria, 5 poäng
Utvecklingen av ekonomisk teori och metod. Merkantilismen, de klassiska nationalekonomerna, Marx och Schumpeter, utvecklingen av mikroteori och utvidgningen av ekonomiämnets domän under 1900-talet.
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk historia 1
Economic History 1
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HEKA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       NAA   SA