Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekonomisk historia 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HEKA03
Mål
Ekonomisk historia studerar den ekonomiska och sociala omvandlingsprocessen i ett långsiktigt och strukturellt perspektiv. Syftet med kursen är att beskriva och analysera de dynamiska utvecklingsförloppen och därigenom hos den studerande skapa insikt och förståelse för förändringens innebörd, orsaker och effekter.
Kursinnehåll
Internationell ekonomisk historia, 5 poäng
Merkantilism, nationalism och imperialism. Tidig och sen industrialisering. Världsekonomi och välfärdsekonomi med koncentration på Europa och USA. Det ekonomiska tänkandet från 1700-talets merkantilism till det sena 1900-talets monetarism.

Svensk ekonomisk historia, 5 poäng
Jordbrukets omvandling och tidig industrialisering. Järnvägsbyggandet. Industrisamhällets genombrott, höjdpunkt och nedgång. Mellankrigstidens kriser. Tjänstesamhället och den ”tredje industriella revolutionen”.

Ekonomisk doktrinhistoria, 3 poäng
Utvecklingen av ekonomisk teori och metod. Merkantilismen, de klassiska nationalekonomerna, Marx och Schumpeter, utvecklingen av mikroteori och utvidgningen av ekonomiämnets domän under 1900-talet.

Historisk teori och metod, 3 poäng
Introduktion till kvantitativa och kvalitativa metoder. De vanligaste metoderna inom ekonomisk historia, såsom deskriptiv statistik och källkritiska principer.

Projektarbete, 4 poäng
En uppsats som en övning i vetenskapligt arbete med avsikt att ge tillfälle till fördjupning inom något ämnesområde och att tillämpa teori och metod från andra moment i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av dels föreläsningar i anslutning till den grundläggande litteraturen, dels seminarier med anknytning till fördjupningslitteraturen.

Examination
För godkänd kurs krävs aktivt deltagande vid seminarierna samt godkänd individuell tentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekonomisk historia 1
Economic History
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HEKA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-06-10