Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Välfärdssamhällets framväxt. Svensk ekonomisk historia, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HEKA02
Mål
Den studerande skall tillägna sig kunskaper i och förståelse av ekonomisk förändring i ett historiskt perspektiv. Den studerande skall även förvärva kunskaper om Sveriges ekonomiska omvandling, från jordbrukssamhälle, över industrisamhälle till tjänstesamhället.
Kursinnehåll
Jordbrukets omvandling och tidig industrialisering. Järnvägsbyggandet. Industrisamhällets genombrott, höjdpunkt och nedgång. Mellankrigstidens kriser. Tjänstesamhället och den "tredje industriella revolutionen".

Särskild vikt läggs vid sambandet mellan entreprenörskap, finansiellt system, statlig politik och ekonomisk tillväxt. Även valutasystemets framväxt och orsakerna till finansiella och industriella kriser behandlas ingående.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av dels föreläsningar i anslutning till baslitteraturen, dels seminarier med anknytning till fördjupningslitteraturen.
Examination
För godkänd kurs krävs aktivt deltagande vid seminarierna samt godkänd tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Välfärdssamhällets framväxt. Svensk ekonomisk historia
The Progress of the Welfare State. Swedish Economic History
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HEKA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       NAA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2002-11-04.