Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Välfärdssamhällets framväxt. Internationell ekonomisk historia, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HEKA01
Mål
Den studerande skall tillägna sig kunskaper i och förståelse av ekonomisk förändring i ett historiskt perspektiv. Den studerande skall även förvärva en bred översikt av världsekonomins utveckling från 1500-talet till våra dagar, med hänsyn tagen till teknologiska, demografiska, sociala och institutionella förhållanden.
Kursinnehåll
Merkantilism, nationalism och imperialism. Tidig och sen industrialisering. Världsekonomi och välfärdsekonomi. Koncentrationen ligger på Europa och USA. Parallellt behandlas det ekonomiska tänkandet från 1700-talets merkantilism till det sena 1900-talets monetarism.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av dels föreläsningar i anslutning till baslitteraturen, dels seminarier med anknytning till fördjupningslitteraturen.
Examination
För godkänd kurs krävs aktivt deltagande vid seminarierna samt godkänd tentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Välfärdssamhällets framväxt. Internationell ekonomisk historia
The Progress of the Welfare State. International and Swedish Economic History
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HEKA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2002-11-04