Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HDISX4
Mål
Syftet med kursen är att studenterna ska förvärva grundläggande kompetens i webbpublicering för bloggar, företagssajter, webbtidningar och liknande publikationer. Ett viktigt mål med kursen är att den studenterande ska tillägna sig kunskap i att anpassa tekniken efter sina syften. Efter genomgången kurs ska studenten kunna starta och underhålla en enkel publikation, samt även förstå teorier och modeller med avseende på webbteknik, webbdesign, och kommunikation.
Kursinnehåll
Kursen har ett fokus på webbteknologi. Kursen kommer att ta upp ett antal publiceringsverktyg, för vanliga syften, så som att skapa en blog, fanzine, wiki, diskussionsforum, virtuella samhällen och podradio. Studenterna kommer att få lära sig grundläggande programmering som behövs för att modifiera kod för att göra sina sajter mer intressanta. Till exempel Cascading Style Sheets, Javascript, RSS, och XHTML / XML. Studenterna kommer också att få lära sig grundläggande webbdesign, och hur man realiserar sin design. De kommer också att lära sig grundläggande kommunikationsteorier, och förstå hur tekniska lösningar påverkar kommunikation.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som en distanskurs. Kursen kommer att innehålla laborationer som introducerar och ger exempel på det som studenterna senare kommer att applicera på ett projektarbete.
Examination
Kursen examineras genom ett projektarbete, samt genom inlämningsuppgifter under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation
Webpublishing: Technology, Design and Communication
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HDISX4      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       IKO   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-12-06.