Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Webbprogrammering och databaser, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HDISX2
Mål
Syftet är att studenten skall förvärva kunskaper och färdigheter i praktisk webbprogrammering.
Kursinnehåll
- Allmänt om Internet och webben
- HTML: CSS, layout, formulär, dynamisk HTML
- Grundläggande webbprogrammering i PHP: datatyper, funktioner, filer, formulär
- Grundläggande databaser: ER-modellering, datatabeller, SQL, MySQL-systemet
- Anslutning mellan databaser och program (MySQL-PHP).

PHP-delen i kursen kan i samråd med läraren ersättas med webbprogrammeringsspråket Javascript.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs i distansform där Internet och WWW används som basen för studier. Kursen innehåller även projekt- och grupparbete.
Examination
Examinationen sker genom laborationer, inlämningsuppgifter och ett projektarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända universitetsstudier motsvarande 40 poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Webbprogrammering och databaser
Web Programming and Database
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HDISX2      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       IKE   TE  
Fastställd av styrelsen vid IDA - Datavetenskapliga institutionen 2005-04-15 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.