Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informationskompetens för distansutbildare, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HDISX1
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förvärva översikt över och inblick i olika modeller och tekniker för strukturering av informationen vid genomförande av en kurs med IT-stöd .
Kursinnehåll
Informationsarkitektur: grunderna för lagring, representation, organisation, återsökning och presentation av information för att ge grundläggande förståelse för struktureringen av informationen inför en kurs.
Informationskompetens och informationsbeteende: användning av olika former av informationsresurser i distanskurser samt teorier om hur information söks och om hinder för effektiv användning av informationsresurser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, grupparbeten och laborationer. Under kursen används www och e-post för handledning, diskussion och grupparbete. Undervisningen sker på distans.
Examination
Examinationen sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, skriftliga avrapporteringar, redovisningar samt aktivt deltagande på seminarier (diskussionsforum).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

40 poäng högskolestudier.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informationskompetens för distansutbildare
Information Literacy for Distance Educators
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HDISX1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       IKO   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-01-19.