Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Collegeutbildning i svenska, 21-40 p., termin 2 (lokala sökande), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HCOLS3
Mål
Syftet med termin 2 är att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket så att de kan bedriva studier inom högskola med tillfredsställande resultat. Terminen ger också ökade kunskaper om det svenska samhället och svensk kultur.
Kursinnehåll
Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket genom en snabb grammatisk progression och ett fungerande och relevant ordförråd. Utbildningen ger även en orientering om det svenska samhället och det svenska utbildningssystemet.
Undervisning/Arbetsformer
Lektions- och gruppundervisning, uttalsträning och hörförståelseövningar i inlärningsstudio. Obligatorisk närvaro.
Examination
Examination sker fortlöpande under kursen och kräver obligatorisk närvaro samt aktivt deltagande i undervisningen. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Behörig att antas är den som uppfyller gällande behörighetsvillkor samt bedömts med godkänt resultat på slutprov efter kurserna: Textkurs och Sverigekunskap 1, 5 p., Skriftlig framställning 5 p., Grammatik 6 p. samt Muntlig framställning och hörförståelse 1, 4 p. eller motsvarande.
Övriga sökande måste avlägga ett särskilt inträdesprov i svenska före terminsstart.

Kursen är endast tillgänglig för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Collegeutbildning i svenska, 21-40 p., termin 2 (lokala sökande)
College Course in Swedish, 21-40 p., semester 2 (for local applicants)
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr:   Kurskod: HCOLS3      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   HU