Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Collegeutbildning i svenska m.m., 1-20 p., termin 1 (lokala sökande), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HCOLS2
Mål
Collegeutbildning i svenska m.m. är avsedd för icke svensktalande studerande med utländsk förutbildning som planerar att bedriva högskolestudier i Sverige. Syftet med utbildningen är att de studerande skall förvärva kunskaper och färdigheter i svenska språket, svensk-nordisk samhälls- och kulturkunskap samt orientering om undervisning och examination vid svensk högskola. Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet för högskolestudier i Sverige enligt föreskrifter från Högskoleverket (HSVFS 1996:22 §4) där denna utbildning i behörighets-hänseende jämställs med svenska 2 kurs B i svenskt gymnasium eller kommunal vuxenutbildning.

Collegeutbildning i svenska m.m. ger även kunskaper motsvarande samhällskunskap A.
Kursinnehåll
Utbildningen avser heltidsstudier under ett läsår och uppdelas i två terminer (1-20 p. och 21-40 p.).
Hösterminen inleds med en introduktion som ger information om praktiska förhållande, det svenska högskolesystemet, kulturmöten m m samt en praktisk hjälp och orientering om vad det innebär att studera och fungera socialt i Sverige samt med studieteknik som innehåller genomgångar av vanliga studietekniker vid svensk högskola. Hela kurspaketet avser heltidsstudier under ett läsår och uppdelas i två terminer. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket genom en snabb grammatisk progression och ett fungerande och relevant ordförråd.
Undervisning/Arbetsformer
Lektions- och gruppundervisning, uttalsträning och hörförståelseövningar i inlärningsstudio. Obligatorisk närvaro.
Examination
Examination sker fortlöpande under kursen och kräver obligatorisk närvaro samt aktivt deltagande i undervisningen. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Behörig att antas är den som uppfyller gällande behörighetsvillkor samt bedömts med godkänt resultat på inträdesprov/slutprov efter Intensiv introduktionskurs i svenska för nybörjare och gäststuderande, 5 poäng.

Kursen är endast tillgänglig för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Collegeutbildning i svenska m.m., 1-20 p., termin 1 (lokala sökande)
College Course in Swedish, 1-20 p., semester 1 (for local applicants)
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr:   Kurskod: HCOLS2      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   HU