Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
College Course in Swedish (for international guest students), (Collegeutbildningen i svenska m.m.), 40p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HCOLS1
Mål
Hela kurspaketet är avsett för icke svensktalande studerande med utländsk förutbildning som planerar att bedriva högskolestudier i Sverige. Syftet med hela utbildningen är att de studerande skall förvärva kunskaper och färdigheter i svenska språket, svensk-nordisk samhälls- och kulturkunskap samt orientering om undervisning och examination vid svensk högskola. Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet för högskolestudier i Sverige enligt föreskrifter från Högskoleverket (HSVFS 1996:22 §4) där denna utbildning i behörighets-hänseende jämställs med svenska 2 kurs B i svenskt gymnasium eller kommunal vuxenutbildning.

Kurspaketet ger även kunskaper motsvarande samhällskunskap A.
Kursinnehåll
Hela kurspaketet avser heltidsstudier under ett läsår och uppdelas i två terminer. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket genom en snabb grammatisk progression och ett fungerande och relevant ordförråd. Utbildningen ger även en orientering om det svenska samhället och det svenska utbildningssystemet.
Undervisning/Arbetsformer
Lektions- och gruppundervisning, uttalsträning och hörförståelseövningar i inlärningsstudio. Obligatorisk närvaro.
Examination
Examination sker fortlöpande under kursen och kräver obligatorisk närvaro samt aktivt deltagande i undervisningen. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Behörig att antas är den som uppfyller de behörighetsvillkor, som gäller för tillträde till sökt utbildning med undantag för kravet på kunskaper i svenska.

Kursen är endast tillgänglig för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
College Course in Swedish (for international guest students), (Collegeutbildningen i svenska m.m.)
College Course in Swedish (for international guest students), (Collegeutbildningen i svenska m.m.)
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr:   Kurskod: HCOLS1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   HU