Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HBIX08
Mål
Omvärldsanalys är inhämtning och användning av information om händelser, trender och relationer i en organisations externa omgivning samt att agera proaktivt på förväntade förändringar – att försörja organisationen med information som fungerar som beslutsunderlag.

Kursen syfte är att den studerande ska tillägna sig förståelse för och skaffa sig praktiska erfarenheter av omvärldsanalys. Den studerande förväntas utveckla såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter för att kunna förutse och identifiera möjligheter och hot i en organisations omvärld samt försörja densamma med information som beslutsunderlag för anpassning och utveckling.
Kursinnehåll
Kursen belyser frågan om vad omvärldsanalys är genom såväl teoretiska som praktiska angreppssätt, problematiserar organisationsteoretiska och informationsvetenskapliga perspektiv på informationsflöden i olika kontexter, samt lyfter fram organisationers informationsförsörjning för omvärldsanalys och konkurrensbevakning. Vidare undersöks organiserad kontra spontan omvärldsbevakning (strategier, bearbetning, analys, etc), problemlösning och ledarskap i organisationer, lärande i organisationer, samt hur organisationer kommunicerar internt och externt. Likaså utgör scenario- och trendanalyser en del av kursinnehållet.

Mot bakgrund av frågan hur informationsbehovet ser ut och hur informations-, och kunskapshantering i en organisation fungerar studeras indexering av information, informationssystem, strategier och resurser för informationssökning, informationskompetens (Information Literacy), informationsbeteende inklusive information och knowledge management samt förekomsten av informationsbarriärer.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten med utgångspunkt från verklighetsförankrade Case eller scenarier, demonstrationer och övningar.
Examination
Fördjupningsuppgift dokumenterad i uppsats/paper, som publiceras med peer-review-förfarande.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv
Business Intelligence and Information Science
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HBIX08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       IKO   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-10-09.