Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hälsofrämjande organisationer , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HBIX06
Mål
Den studerande skall tillägna sig grundläggande tvärvetenskapliga teoretiska och praktiska kunskaper som är centala för aktivt arbete inom hälsofrämjande organisationer.
Kursinnehåll
Kursen behandlar bl.a:

Information och lärande med informationskompetens i fokus, som en introduktion till distansutbildningen och grund till påföljande studier och för ett livslångt lärande.

Centrala begrepp inom området hälsofrämjande. Den historiska utvecklingen av folkhälsoarbetet, hälsans olika definitioner, hälsans bestämningsfaktorer och sambandet individ-samhälle-hälsa behandlas.

Hälsofrämjande arbete: arenaperspektivet. Fallanalys av ett paradigmskifte. Utvecklingen av en ny policy och dess konsekvenser för den praktiska verksamheten. Exempel på hur den nya referensramen kan användas. Utvecklingen av "Problembaserat lärande" som instrument för personalutveckling och sekundärprevention genomgås och övas.
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen är en IT-baserad distansutbildning inom ramen för Nätuniversitetet. Kommunikationen mellan studenter, mellan studenter och lärare/handledare/kursledning sker med utnyttjande av teknikstöd. Studietakt är kvartsfart med möjlighet till individuell ökad studietakt. Flexibel studieort med ett fåtal samlingstillfällen vid Linköpings universitet.
Examination
Skriftliga, nätbaserade examinationsformer kommer att användas: Fördjupningsuppgifter som dokumenteras i till omfånget begränsade uppsatser, så kallade papers, som skall innehålla standarddelarna i en vetenskaplig framställning inklusive referenser till relevant litteratur och referenslista. Arbetena publiceras via vårt elektroniska utbildningsskal (Blackboard) och ventileras vid examinationsseminarier vid Linköpings universitet alternativt elektroniskt via Blackboard. Utöver detta sker examinationen via inlämningsuppgifter av analyserande karaktär och diskussionsfora via Blackboard.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hälsofrämjande organisationer
Health Promoting Organization
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HBIX06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Bibl - Biblioteket 2004-03-29 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.