Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informationskompetens - utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld
, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HBIX04
Mål
Den studerande ska utveckla ett fördjupat perspektiv på vårt moderna informations- och kunskapssamhälle, utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för informationskompetens och dess betydelse i vårt moderna samhälle.

Den studerande ska utveckla en stabil grund vad gäller förståelse för informationsvärlden inklusive informationsresursernas uppbyggnad och struktur, kunskap om forskningsprocessen, kunskap om effektiva strategier för informationssökning och kommunikativa färdigheter, som främjar fortsatta studier, forskning och framtida yrkesliv.

Den studerande ska vidare utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kunskaper och färdigheter vad gäller vetenskaplig kommunikation.
Kursinnehåll
Under kursen kommer följande centrala teman att behandlas:
- Sociala/kulturella/tekniska förändringar i informationssamhället.
- Teorier om informationskompetens och informationsbeteende.
- Informationskompetensens mutipla facetter:
- Mediakompetens, digital - kompetens, visuell kompetens, informationsetik, mm.
- Informationskompetens och informationsflöden i olika kontexter och discipliner.
- Ett konstruktivistiskt perspektiv på kunskap och lärande.
- Informationskompetens som en förutsättning för lärande i informationssamhället.
- Informationsbarriärer.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och övningar.
Examination
Kursen examineras genom en individuell fördjupningsuppgift som presenteras i form av en vetenskaplig artikel/ett paper och ventileras vid ett avslutande examinationsseminarium. Kurslitteratur skall integreras och redovisas i arbetet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

20 akademiska poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informationskompetens - utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld
Information Literacy - Critical Skills for a Changing World.
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HBIX04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       IKO   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-03-29.