Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informationskompetens och problembaserat lärande (PBL)

, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HBIX03
Mål
Den snabba kunskapsutvecklingen medför att kunskap snabbt blir föråldrad samtidigt som den totala kunskapsmassan fortsätter att växa. Detta gör att kraven på såväl utbildning som utbildningsformer förändras. Universitetet måste förbereda för ett livslångt lärande.

Problembaserat lärande (PBL) som utbildningsmodell innebär ett lärande som är studentcentrerat och självstyrt. Informationskompetens, förmågan att söka, kritiskt värdera och utnyttja information är i detta sammanhang central.

Kursdeltagarna skall förvärva god insikt om betydelsen av informationskompetens och dess komponenter ur ett lärandeperspektiv med särskild inriktning på PBL, utveckla kunskap om PBL som pedagogisk modell, utveckla egen informationskompetens inkluderande god kunskap om tillgängliga informationsresurser med utnyttjande av ny informationsteknologi som förberedelse för egen forskning och/eller verksamhet som lärare, handledare, beslutsfattare mm.
Kursinnehåll
Kursens innehåll kretsar kring kunskap och lärande i informationssamhället, informationskompetens inklusive komponenter och lärprocesser, pedagogiska perspektiv på problembaserat lärande, informationskompetens och PBL, informationssökning som lärprocess samt effektiva strategier för att söka, värdera och utnyttja information för självstyrt lärande.
Undervisning/Arbetsformer
Arbete i basgrupp utifrån olika case/utgångspunkter utgör basen för lärande och problemlösning. Dessutom ges undervisning i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och övningar.
Examination
Som examinationsuppgift genomförs en fördjupningsuppgift dokumenterad i en uppsats, vilken behandlas vid examinationsseminarium. Kurslitteratur skall integreras och redovisas i arbetet. Uppgiften ger möjlighet till fördjupning inom eget valt område med relevans för de egna studierna, forskningen eller yrkesverksamheten.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

20 akademiska poäng (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informationskompetens och problembaserat lärande (PBL)
Information Literacy and Problem Based Learning (PBL)
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HBIX03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   TE  
Fastställd av styrelsen vid Bibl - Biblioteket 2003-01-15 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.