Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informationssökning som lärprocess ur student- och lärarperspektiv, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HBIX02
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva kunskap om den strategiska resurs som information och kunskap utgör i vårt moderna samhälle samt vikten av informationskompetens som grund för självstyrt lärande, kunskap om tillgängliga informationsresurser för resursbaserat lärande samt insikter om pedagogiska perspektiv och metoder som främjar utvecklandet av informationskompetens. I fokus sätts informationssökning som lärprocess ur såväl student- som lärarperspektiv.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på kunskap och lärande i informationssamhället. Innehållet i kursen byggs upp av följande teman:

Information och kunskap som centrala samhällsresurser
Informationskompetens: komponenter och lärprocesser
Kunskapens former och sambandet mellan kunskapssyn, undervisning och lärande
Pedagogiska metoder för utvecklande av informationskompetens samt förmågan till självstyrt lärande och problemlösning
Egen fördjupningsuppgift
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och övningar.
Examination
Som examination genomförs en fördjupningsuppgift dokumenterad i en uppsats, vilken behandlas vid examinationsseminarium. Kurslitteratur skall integreras och redovisas i arbetet. Uppgiften ger möjlighet till fördjupning inom eget valt område med relevans för de egna studierna, forskningen eller yrkesverksamheten.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna 20 akademiska poäng (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informationssökning som lärprocess ur student- och lärarperspektiv
Information Literacy as a Learning Process from Student- and Teacher Perspective
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HBIX02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   TE  
Fastställd av styrelsen vid Bibl - Biblioteket 2001-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.