Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kunskapsutveckling och informationsutnyttjande, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HBIX01
Mål
Kursen syftar till att deltagarna skall förvärva kunskap om den strategiska resurs som information och kunskap utgör i ett samhälle präglat av en intensiv teknisk, ekonomisk och social utveckling.

Kursdeltagarna skall förvärva grundläggande kunskaper i hur man söker information/litteratur för vetenskaplig kunskapsutveckling, problembaserat lärande (PBL) inom skolan/högskolan, problemlösning, beslutsfattande, kunskapsutveckling och förändring i allmänhet.

Kursdeltagarna skall förvärva god insikt i tillgängliga sökhjälpmedel med utnyttjande av ny informationsteknologi och förbereda egna sökningar i samband med egen forskning och/eller verksamhet som lärare, handledare, beslutsfattare mm.

Kursinnehåll
Kursen inleds med en allmän översikt över "informations- eller kunskapssamhällets" effekter när det gäller vårt behov av omvärldsbevakning och utveckling på samhälls-, organisations-, och individnivå. Begreppet informationskompetens (information literacy) definieras. Momentet avses ge introducerande perspektiv på området och behandla konsekvenser av teknikutveckling, kunskapsutveckling, etc.
De följande momenten avser en fördjupning inom några väsentliga områden:

Vetenskaplig kunskapsutveckling och vetenskaplig kommunikation.
Tillgängliga informationsresurser i samhället.
Informationsutnyttjande för självstyrd inlärning i samband med problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod och andra undersökande arbetssätt inom skolan/högskolan.
Informationsutnyttjande för problemlösning, beslutsfattande, förändring mm inom företag, förvaltningar och andra organisationer.
Informationsutnyttjande som process med dess förutsättningar och hinder.
Grundläggande informationssökningsmetodik.
Litteratursökning inom eget ämnesområde.
Rapportskrivning och referenshantering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och övningar.
Examination
Som examinationsuppgift genomförs en fördjupningsuppgift dokumenterad i en uppsats, vilken behandlas vid examinationsseminarium. Kurslitteratur skall integreras och redovisas i arbetet. Uppgiften ger möjlighet till fördjupning inom eget valt område med relevans för de egna studierna, forskningen eller yrkesverksamheten.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs akademisk utbildning om 20 poäng (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kunskapsutveckling och informationsutnyttjande
Knowledge Development and Information Utilization
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 224703-41   Kurskod: HBIX01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   TE  
Fastställd av styrelsen vid Bibl - Biblioteket 1995-03-31 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.