Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Information, kunskap och vetenskap, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HBID01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva fördjupad kunskap om den strategiska resurs som information och kunskap utgör i vårt moderna informationssamhälle som grund för självstyrt lärande, kunskapsutveckling och forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Den studerande skall utveckla egen informationskompetens som bas för fortsatta studier, forskning och utvecklingsarbete.

Den studerande ska utveckla en stabil grund vad gäller förståelse för informationsvärlden inklusive informationsresursernas uppbyggnad och struktur, kunskap om forskningsprocessen, kunskap om effektiva strategier för informationssökning och kommunikativa färdigheter.

Den studerande ska vidare utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kunskaper och färdigheter vad gäller vetenskaplig kommunikation.
Kursinnehåll
Kursen speglar informationens och informationsutnyttjandets roll för lärande, utveckling och forskning teoretiskt såväl som praktiskt.

Begreppet informationskompetens med dess komponenter och lärprocesser som grund för självstyrt lärande och organisationsutveckling står i fokus.

Kursen behandlar:
- Teorier om informationskompetens och informationsbeteende
- Strategier för att söka, värdera och utnyttja information
- Vetenskaplig kommunikation inklusive referenshantering och citeringsteknik
- Eget fördjupningsarbete
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen är en IT-baserad distansutbildning med ett fåtal samlingstillfällen vid Linköpings universitet.

Kommunikationen mellan såväl studenter, som mellan studenter och lärare sker med utnyttjande av teknikstöd.
Examination
Som examinationsuppgift genomförs en fördjupningsuppgift inkluderade egen informationssökning, vilken dokumenteras i en uppsats, publiceras och ventileras elektroniskt via utbildningens teknikplattform.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

120 poäng godkända, varav minst 60 poäng i ett ämne som kan anses ha relevans för kursen, t ex samhällsvetenskap, medicin eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Information, kunskap och vetenskap
Information, Knowlege and Science
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HBID01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Bibl - Biblioteket 2004-09-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.