Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Beteendevetenskaplig grundkurs, 40p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HBEA01
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva förståelse för individuella och sociala processer utifrån en integration av psykologiska, pedagogiska och sociologiska perspektiv.
Kursinnehåll
Beteendevetenskapernas teori, 5 poäng
(Theory of Science and Research)

Denna delkurs utgör en introduktion där olika beteendevetenskapliga problem belyses vetenskapsteoretiskt. Grundläggande perspektiv och konflikter inom beteendevetenskaperna problematiseras. Särskild uppmärksamhet ges åt grundläggande frågor om tolkning, bevisning, hypotesprövning, förklaring, människouppfattning och samhällssyn.

Individ och grupp, 12 poäng
(Man and Group)

Inom delkursen behandlas grundläggande perspektiv på individer och grupper där olika processer som t ex lärande, kognition, utveckling och socialisation belyses. Vidare behandlas förutsättningarna för dessa processer samt hur dessa tar sig uttryck på individ-, grupp-, organisations och samhällelig nivå. Inom kursen diskuteras också relationer mellan individer och grupper där frågor om vad som är individuellt respektive socialt konstruerat är centrala.

Kvantitativa undersökningsmetoder, 3 poäng
(Quantitative Research Methods)

Inom delkursen behandlas forskningsprocessen i ett kvantitativt perspektiv. Från problemformulering till datainsamling och analys. Närmare bestämt avses:
· Undersökningsdesigner
· Urvalsmetoder
· Datainsamlingsinstrument
· Statistik (t ex centralmått, spridningsmått,
gruppjämförelser, tolkning av tabeller och diagram)
· Tolkning och presentation av undersökningsresultat.

Organisation och samhälle, 12 poäng
(Organisation and Society)

Inom delkursen behandlas olika samhällsvetenskapliga perspektiv på organisation och samhälle. Perspektiven belyses bl a utifrån kontrasterande begrepp som struktur – aktör, konsensus – konflikt, förändring – stabilitet. I delkursen behandlas hur strukturella företeelser, som klass, genus, etnicitet och generation, påverkas av individer och organisationer. Dessutom belyses organisationsteoretiska synsätt bl a med utgångspunkt från begrepp som styrning, organisering, förändring, utveckling och lärande.

Kvalitativa undersökningsmetoder, 3 poäng
(Qualitative Research Methods)

Inom delkursen behandlas forskningsprocessen i ett kvalitativt perspektiv: från data till problematisering och tolkning. Närmare bestämt avses:
· undersökningsdesigner
· urvalsmetoder
· kategorisering, strukturering och tolkning av data
· forskarens roll i forskningsprocessen och i samhället, samt
· relationen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning

Projektarbete, 5 poäng
(Project Work)

Inom projektarbetets ram ges möjlighet för studenten att fördjupa och tillämpa de kunskaper han/hon tillägnat sig under kursen. Arbetet dokumenteras skriftligt och diskuteras i seminarieform.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen avser att integrera de olika ämnesområdena genom föreläsningar, grupparbeten, självstudier och seminarier. Integrationen åstadkommes bl a genom att vissa genomgående teman behandlas i seminarieform, eller som individuella uppgifter, utifrån de i kursen företrädda vetenskapliga perspektiven.
Examination
Examinationsformerna utformas så att de stödjer ett reflekterande förhållningssätt i förhållande till såväl teori som teorins tillämpning i praktiken. Examinationsformerna varieras mellan enskilda, grupporienterade, muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Beteendevetenskaplig grundkurs
Basic Course in Behavioural Science
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HBEA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2000-11-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.