Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
GIS and the Environment, 5p
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Science in Water Resources and Livelihood Security
Huvudområde Vatten i natur och samhälle - VNA
Ämnesområde
  Kurskod   HASW12
Mål
Environmental problems are complex. They are influenced by both natural and anthropogenic factors acting at various spatial and temporal scales, something often rendering an interlinkaged analysis. With the purpose to make analysis and presentation of environmental data, which has become a key issue for management purposes, it is important to overcome these difficulties. The aim of this course is to give a theoretical and practical knowledge of how Geographical Information Systems can be used to combine, analyse and present environmental data. The course will include tools for collecting, storing, transforming, analysing and displaying data from one or several sources. Together these constitute a powerful means for analysing environmental problems.
Kursinnehåll
The course consists of a theoretical/methodological section and an applied one with computer exercises. In connection to all parts examples from recent environmental research and operational applications will be given.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching is carried out as assignments, lectures, seminars, laboratory work and excursions. The pedagogic forms used are project and problem based. The Student’s individual learning and critical thinking are in focus.
Examination
Examination of the students are based on active participation in group work, seminars, laboratory work and excursions. Written assignments and oral presentation are also a basis for grading of the students.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Previous studies at least up to a level corresponding to three years of study at a Swedish university, i.e. approximately equivalent to a Bachelor’s Degree at a British university. In-depth studies for at least one year in a field relevant to the programme, including a final paper corresponding to approximately ten weeks of study. Relevant subjects are e.g. water resources, geography, economics, social anthropology and political science. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B", or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
GIS and the Environment
GIS and the Environment
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 582/02-41   Kurskod: HASW12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vatten i natur och samhälle - VNA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       VNA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-06-21.