Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Health and Social Change, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HASSD5
Mål
The goal of this course is:
- to analyse theories and evidence concerning the relationship between health and society
- to be acquainted with historical and contemporary approaches
- to be acquainted with comparative analysis
- to be acquainted with interdisciplinary perspectives and methods
- to be acquainted with structural and individual perspectives
- to be aware of the impact of more general factors and specific contexts
- to get a basic understanding of the relation between humanistic and biomedical research
- to widen the knowledge of quantitative and qualitative methods
- to analyse current international research and trends within this field
- to apply this knowledge on periods of profound change
- to develop the critical and analytical skills, demonstrated in a thesis

Kursinnehåll
1. Social Transitions and Health - Theories and Evidence - c. 5 weeks
· Health and society in time and space
· Socio-economic factors gender and health
· Psycho-social factors, stress and health: Between biography and biology
· Symbolic capital, human resources and health
· Case 1: 19th Century Sweden: From agrarian to industrial society
· Case 2: Eastern Europe: From state socialism to a western liberal society
· Case 3: South Africa: From apartheid to Rainbow Society
· Case 4: HIV/AIDS - Culture, class, gender, economy, politics and epidemics
2. Methods, 5 p. - c. 5 weeks
3. Thesis, 10 p. - c. 10 weeks
Undervisning/Arbetsformer
Lectures, problem based seminars, term papers and supervision.
Examination
Active participation in seminars, short papers. Thesis, submitted and defended at a seminar.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

All applicants must fulfil the specific requirements of in-depth studies of three semesters of full-time study (Swedish C-level) in a major subject relevant to the course at an internationally recognised university.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Health and Social Change
Health and social change
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HASSD5      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HOA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IHS - Institutionen för hälsa och samhälle 2003-03-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.