Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Allmän språkvetenskap 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Allmän språkvetenskap - ASA
Ämnesområde
  Kurskod   HASD03
Mål
Den studerande ska bredda och fördjupa sina kunskaper och insikter inom ämnesområdet allmän språkvetenskap med inriktning mot språk och kultur i Europa. Genom kursen ska de studerande få insikt i och själv beredas möjlighet att bidra till forsknings- och utvecklingsverksamhet
Kursinnehåll
Studiekursen avser den fjärde terminens studier i allmän språkvetenskap.

Språk och kultur i Europa, 5 poäng
Kursen ger en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Fördjupningskurs, 5 poäng
Författandet av en forskningsöversikt baserad på litteratur med relevans för uppsatsämnet.

Uppsats, 10 poäng
Författandet av ett arbete om ca 25 maskinskrivna sidor. Den studerande skall visa förtrogenhet med den metodiken för ämnet och förmåga att utföra en begränsad forskningsuppgift.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och individuell handledning
Examination
Skriftlig och/eller muntlig tentamen och/eller i form av fortlöpande prövning.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Allmän språkvetenskap 1 och 2 samt genomgången kurs Allmän språkvetenskap 3 med minst 15 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Allmän språkvetenskap 4
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HASD03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Allmän språkvetenskap - ASA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ASA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2004-11-24 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.