Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Allmän språkvetenskap 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Allmän språkvetenskap - ASA
Ämnesområde
  Kurskod   HASC03
Mål
Genom kursen skall den studerande bredda och ytterligare fördjupa sina kunskaper och insikter inom ämnesområdet allmän språkvetenskap. Den studerande skall förbereda sig och uppöva sin förmåga att bedriva språkvetenskaplig forskning och i synnerhet att framlägga sina resultat i skrift och försvara dessa i offentliga sammanhang. Vidare skall den studerande få insikt om och själv beredas möjlighet att bidra till forsknings- och utvecklingsverksamhet inom allmän språkvetenskap.
Kursinnehåll
Kursen omfattar två moment: valfria undervisnings-/läskurser motsvarande 10 poäng och en vetenskaplig uppsats motsvarande 10 poäng. Inom ramen för uppsatsmomenten krävs aktivt deltagande i en seminarieserie.

Språkteori 3 (5 poäng)
Kursen innehåller en fördjupning i språktypologi samt en fördjupningi moderna formella språkvetenskapliga teorier. Teorierna relateras till olika aktuella frågeställningar inom syntax, semantik, pragmatik, psykolingvistik och datalingvistik.

Valfri undervisnings-/läskurs (5 poäng)
I samråd med examinator får den studerande välja bland befintliga kurser motsvarande 5 poäng som ges på olika institutioner vid Linköpings universitet, t ex Institutionen för språk och kultur, Tema kommunikation, Institutionen för datavetenskap eller Institutionen för beteendevetenskap, eller också utformas egna läskurser som handleds av kompetenta lärare vid Linköpings universitet eller andra svenska eller utländska universitet. Examinator avgör en kurs lämplighet.

Vetenskaplig uppsats (10 poäng)
I samråd med examinator skall den studerande formulera en forskningsplan där det klart framgår vilka språkvetenskapliga problem som skall studeras, vilka metoder den studerande ämnar använda, vilka eventuella hypoteser som skall prövas samt eventuellt förväntade resultat av undersökningen. De faktiska resultaten av undersökningen skall sedan redovisas i en forskningsrapport som presenteras av den studerande och försvaras mot opposition av minst en medstuderande i ett offentligt uppsatsseminarium. Som del av förberedelsen för uppsatsseminariet krävs det aktivt och dokumenterat deltagande i vetenskaliga seminarier vid någon eller några av ovannämnda institutioner vid Linköpings universitet.

Anmärkning
I det fall att examinator på kursen inte är ämnesföreträdare för ämnet Allmän språkvetenskap, bestäms examinator på kursen av ämnesföreträdare för allmän språkvetenskap i samråd med den person som är tilltänkt att fungera som examinator.

Utan möjlighet att ta med ämnet som huvudämne i kandidatexamen:

Valfria kursdelar, 3 x 5 poäng

Projektarbete, 5 poäng
Geomförande av ett mindre, självständigt projektarbete. Arbetet redovisas i form av en uppsats. Aktivt deltagande i ett seminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektions- och gruppundervisning, föreläsningar, seminarier och individuell handledning samt ev. studiebesök och laborationsövningar. Obligatoriskt deltagande i undervisning med fortlöpande prövning.
Examination
Examination sker i form av skriftlig och/eller muntlig tentamen vid slutet av varje avsnitt och/eller i form av fortlöpande prövning inom ramen för undervisningen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Allmän Språkvetenskap 1 samt genomgången kurs Allmän språkvetenskap 2 med minst 10 p godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Allmän språkvetenskap 3
Linguistics 3
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HASC03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Allmän språkvetenskap - ASA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       ASA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2004-05-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.