Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Allmän språkvetenskap 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Allmän språkvetenskap - ASA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAB01
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall

- bredda och ytterligare fördjupa sina kunskaper och insikter inomämnesområdet allmän språkvetenskap

- förbereda sig för och uppöva sin förmåga i att bedriva språkvetenskaplig forskning samt framlägga sina resultat i skrift
Kursinnehåll
Kursen omfattar fyra undervisnings-/läskurser. Inom ramen för en av dessa kurser (Semantik och Pragmatik) ingår en seminarieserie som löper över hela terminen.

Språkteori 2, (5p)
Kursen innehåller en genomgång av språktypologi samt en genomgång av moderna formella syntaktiska teorier för bildning av ord och satser. Teorierna relateras till olika aktuella frågeställningar inom semantik, pragmatik, psykolingvistik och datalingvistik.

Semantik och Pragmatik, (5p)
Kursen innehåller en fördjupad behandling av språkets användning i olika vardagliga sammanhang. Kursen består av en genomgång av litteratur i pragmatisk analys, samtalsanalys och diskusanalys med särskild tonvikt på semantiska frågeställningar. I kursen ingår obligatorisk närvaro vid en seminarieserie där aktuella teman inom språkvetenskaplig forskning presenteras och diskuteras.

Psykolingvistik, (5p)
Kursen består av en genomgång av forskningsmetoder som tillämpas i sociolingvistik. Kursen är avsedd att ge den studerande erfarenhet i att formulera forskningsbara frågor och prövbara hypoteser genom en granskning av undersökningar och experiment som finns redovisade i den psykolingvistiska litteraturen.

Sociolingvistik, (5p)
Kursen består av en genomgång av forskningsmetoder som tillämpas i sociolingvistik. Kursen av avsedd att ge den studerande erfarenhet i att formulera forskningsbara frågor och prövbara hypoteser genom en granskning av undersökningar som finns redovisade i den sociolingvistiska litteraturen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektions- och gruppundervisning, föreläsningar, seminarier och individuell handledning samt ev studiebesök och laborationsövningar. Obligatoriskt är deltagande i sådan undervisning, där fortlöpande prövning sker.
Examination
Prov på kursen sker i form av skriftlig och/eller muntlig tentamen vid slutet av varje avsnitt och/eller i form av fortlöpande prövning inom ramen för undervisningen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången kurs Allmän språkvetenskap 1 med minst 10 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Allmän språkvetenskap 2
Linguistics 2
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSAB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Allmän språkvetenskap - ASA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ASA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2002-11-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.