Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Allmän språkvetenskap 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Allmän språkvetenskap - ASA
Ämnesområde
  Kurskod   HASA01
Mål
Genom kursen skall den studerande förvärva grundläggande kunskaper i den allmänna språkveten-skapens huvudområden och kunna belysa mänskligt språk, både tal och skrift, ur flera olika synvinklar samt förvärva förtrogenhet med metoder för beskrivning och förklaring av data från olika språk- och kulturområden. De studerande skall också tillägna sig praktiskt tillämpbara färdigheter i lingvistisk analys.
Kursinnehåll
Kursen består av delkurserna 1-4, där ett "allmänt seminarium" som del av delkurs 1 binder ihop studierna i delkurserna.
1) Språk - en introduktion, (5 p)
a) Elementär ljudlära
b) Ordklasser och satsdelar
c) Språk i världen
d) Allmänt seminarium

2) Språkteori 1, (5 p)

3) Språkanvändning, (5 p)

4) Tal och skrift, (5 p)

Språk - en introduktion, (5 p)
a) En introduktion till grunderna i analys av talat språk, främst artikulatorisk fonetik.
b) En genomgång av traditionella ordklasser och satsdelar. En introduktion till moderna grammatiska beskrivningar.
c) Beskrivningsmetoder och analysövningar av jämförande karaktär med lingvistiska data från olika språk- och kulturområden. En introduktion till språktypologi.
d) Allmänt seminarium som syftar till att ge "allmänutbildning" inom ämnet lingvistik. Diskussion av frågor i lingvistisk forskning och skolbildningar i lingvistisk forskning samt introduktion till vetenskaplig forskningsmetodik.

Språkteori, (5 p)
Introduktion till grunderna i modern grammatisk analys och till morfologisk analys. Undervisningen är inriktad mot arbete med analys och jämförelse av syntaktiska konstruktioner i språkanvändning i olika språk- och kulturområden. En mera traditionell analysmetodik kombineras med moderna analysmetoder för syntax och semantik.

Språkanvändning, (5 p)
Introduktion till grunderna i analys av talspråksinteraktion med särskild vikt på samtalsanalys. Undervisningen är empiriskt inriktad mot analys av audio- och videoinspelningar av monologiskt tal och samtal från olika västeuropeiska språk- och kulturområden. Genomgång av beskrivningsmetoder. Transkriptionsövningar och analysövningar.

Tal och skrift, (5 p)
Grunderna i analys av talat och skrivet språk: fonetik, fonologi och grafonomi. Artikulatorisk fonetik, akustisk fonetik, fonologisk analys, skriftsystem. Datorbaserade analyslabbar ingår som en del av kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Lektioner, seminarier och enskild handledning. Aktivt deltagande i undervisningen i det allmänna seminariet inom delkurs 1 är obligatoriskt.
Examination
Examination sker muntligt och/eller skriftligt inom varje delkurs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Standardbehörighet C.3 (Sv B/Sv2 B + ett språk lägst C-språk kurs B alt steg 3).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Allmän språkvetenskap 1
Linguistics 1
 
Kursansvarig är: ISK - Institutionen för språk och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HASA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Allmän språkvetenskap - ASA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ASA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISK - Institutionen för språk och kultur 2003-04-03 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.