Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Äldre och åldrande, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HÄLDA1
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall
- förvärva kunskaper inom området äldre och åldrande från humanistiska, samhällsvetenskapliga och vårdvetenskapliga perspektiv
- orientera sig om relevanta teoretiska och metodologiska frågor som rör forskningen om äldre och åldrande.
Kursinnehåll
Kursen innehåller olika moment som tillsammans ger en översikt över kunskapsområdet äldre och åldrande. Kursen behandlar aktuell forskning och debatt inom området samt teoretiska, metodologiska och etiska frågor.

Kursen inleds med en genomgång av begreppen åldrande, ålder och äldre. Därefter behandlas teoretiska aspekter på kunskapsområdet och olika vetenskapliga metoder som tillämpas inom forskningen samt äldreforskningens framväxt. De olika aspekter på äldre och åldrande som sedan kommer att diskuteras kretsar kring kultur, identitet, välfärd, omsorg, anhörigskap och livslopp. Även demografiska och äldrepolitiska frågeställningar kommer att behandlas. Här innefattas det som brukar kallas ”den tredje åldern” eller ”det friska åldrandet”. De faktorer som kommer att analyseras i kursen är - förutom ålder - genus, sexualitet, etnicitet och klass.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, individuella skriftliga uppgifter och grupparbeten, handledning samt studiebesök.
Examination
Examination sker genom bedömning av skriftliga uppgifter och muntliga redovisningar vid examinerande seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Äldre och åldrande
Ageing and later life
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HÄLDA1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-11-23.