Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 1, halvfart, del 1, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FE1
Ämnesområde
  Kurskod   FEK1HA
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Matematik C/Matematik 3b eller 3c. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 4
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 1, halvfart, del 1
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr:   Kurskod: FEK1HA      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   Grundläggande     FE1   SA