Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 1, 37,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   BEH02
Mål
Målet för kursen är att studenten ska uppnå en språkfärdighet i svenska språket som motsvarar slutförd nivå B1 och påbörjad nivå B2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk. Detta innebär att studenten efter avslutad kurs ska kunna:
-förstå huvudinnehållet i enklare, populärvetenskapliga framställningar
-vid tydligt tal förstå huvuddragen i radio och tv-program som är av populärvetenskaplig karaktär eller behandlar dagsaktuella frågor eller ämnen av personligt intresse
-återge innehållet i enklare populärvetenskapliga texter eller texter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter
-aktivt delta i samtal om välkända ämnen
-föra en enkel argumentation och ge skäl för och emot en ståndpunkt
-i tal och skrift beskriva personliga tankar och upplevelser
-skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som kursen behandlat.
Kursinnehåll
Kursen är inriktad på intensiv färdighetsträning i svenska språket. Följande moment ingår:
1. Muntlig framställning och hörförståelse
2. Grammatik
3. Skriftlig framställning
4. Textkurs med Sverigekunskap
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och seminarier. Utöver deltagande i undervisning förutsätter kursen självstudier.
Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig tentamen vid kursen slut, och genom inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighetskrav med undantag för svenska språket. Svenska språkkunskaper motsvarande nivå A1 enligt Common European Framework of Reference for Languages, t ex 7,5 hp nybörjarkurs i svenska från ett svenskt universitet eller SFI nivå C. Engelska kunskaper motsvarande Engelska 6.
Kursen är endast avsedd för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 1
Qualifying Course in Swedish, semester 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: BEH02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X   G       HU