Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Behörighetsgivande kurs i svenska, 67,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   BEH01
Mål
Efter slutförd kurs ska studenten behärska svenska språket på nivå C1 enligt Europarådets gemensamma referensram för språk.
Det innebär att studenten ska kunna:
-förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas
-förstå tv-program och filmer på svenska utan alltför stor ansträngning
-förstå innehållet i långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och uppfatta skillnader i stil
- förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför studentens intressen och erfarenheter
-I samtal uttrycka sig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck
-använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål
-i samtal formulera idéer och åsikter med viss precision och med viss skicklighet anpassa sig till den man talar med
-i tal klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman och anknytningar, utveckla speciella aspekter och runda av framställningen med en konsekvent slutsats
-skriva klar och väl strukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar
-i brev-, uppsats- och rapportform skriva om komplicerade förhållanden och argumentera för vad som är viktigt, i en stil anpassad för den tänkta läsaren.

Därutöver ska studenten kunna:
-redogöra för huvuddrag i svensk historia med tonvikt på Nya tiden
- beskriva grunderna i svenskt statsskick och utifrån kunskaper om svenskt samhällsliv diskutera aktuella samhällsfrågor
-söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor
-presentera sådan information med korrekta källhänvisningar.
Kursinnehåll
Kursen innehåller färdighetsträning i svenska språket, med syfte att möjliggöra högskolestudier på svenska. Dessutom introduceras svensk historia, svenskt samhällsliv och statsskick.

Följande moment ingår i termin 1:
1. Muntlig framställning och hörförståelse
2. Grammatik
3. Skriftlig framställning
4. Textkurs och Sverigekunskap

I termin 2 ingår:
1. Auskultationer
2. Muntlig framställning och hörförståelse
3. Grammatik och skriftlig framställning
4. Textkurs med Sverigekunskap
5. Projektarbete.
6. Samhällsorienterande kurs.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och seminarier. Utöver deltagande i undervisning förutsätter kursen självstudier.
Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig tentamen vid kursen slut, och genom inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighetskrav med undantag för svenska språket. Svenska språkkunskaper motsvarande nivå A1 enligt Common European Framework of Reference for Languages, t ex 7,5 hp nybörjarkurs i svenska från ett svenskt universitet eller SFI nivå C. Engelska kunskaper motsvarande Engelska 6.
Kursen är endast avsedd för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Behörighetsgivande kurs i svenska
Qualifying Course in Swedish
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: BEH01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X   Grundläggande       HU