Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Intensivkurs i svenska för utbytesstudenter, fortsättningsnivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska som andra språk - SS1
  Kurskod   799G48
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi, sysselsättning),
- kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information,
- i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning samt förhållanden inom områden som rör omedelbara behov.
Kursinnehåll
Kursen vänder sig till utbytesstudenter med förkunskaper i svenska och syftar till att utifrån vars och ens individuella förutsättningar förbereda för fortsatta svenskstudier under studievistelse i Sverige.

Text
Studium av texter som är individuellt anpassade och som används som utgångspunkt för läs- och hörförståelseövningar, för systematisk ordförrådsträning och som bas för muntliga och skriftliga uppgifter.

Muntlig språkfärdighet
Träning i hörförståelse, uttal och muntlig kommunikation.

Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Studium av grundläggande svensk grammatik med möjlighet till individuell fördjupning. Övningar i skriftlig produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av lektioner, seminarier, övningar och handledning i grupp eller enskilt.

De olika kursmomenten är till stor del integrerade. Självstudier är nödvändiga komplement till undervisningen.
Examination
Examination sker fortlöpande inom ramen för undervisningen samt vid slutet av kursen i form av en skriftlig och en muntlig tentamen. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kursen är avsedd för utbytesstudenter vid Linköpings universitet som har förkunskaper i svenska motsvarande minst A1 enligt Europarådets gemensamma referensram för språk.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Intensivkurs i svenska för utbytesstudenter, fortsättningsnivå
Intensive Beginner´s course in Swedish for Exchange Students - intermediate course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 799G48      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-10-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.