Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Från text till scen - att spela Shakespeare, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen - HF9
  Kurskod   799G32
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- läsa ut situationer och relationer ur en Shakespearetext
- redogöra för hur ett levande sceniskt samspel uppstår
- redogöra för läsningens betydelse för förståelsen av dramatexten, samt hur man mentalt och fysiskt kan omvandla läsupplevelsen till scenisk form och gestalt.
- redovisa en rapport som reflekterar över kursens arbete utifrån ett valbart perspektiv. Rapporten ska sammanfatta aktuell research, litteratur och dokumentation.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom det sceniska gestaltningsområdet, särskilt med avseende på Shakespeares texter. I kursen lär sig de studerande verktyg att ur texterna kunna lyfta fram dramats situationer och relationer och även agera i dessa sceniskt.
Särskilt avseende fästs vid djupläsning syftande till en egen upplevelse av situationerna och ett verkligt sceniskt samspel. Med samspel avses i sammanhanget inte enbart att finna gemensamma, kreativa lösningar på en scenisk situation, utan också en djupare samvaro som under arbetet möjliggör en verklig påverkan på den andre. Vidare syftar kursen till att ge deltagarna möjlighet att reflektera kring frågor om genus, klass och etnicitet i gestaltningsarbetet. Vilken analys krävs? Krävs det förändringar i materialet?
I kursen ingår att utifrån valbara teman skriva en sammanfattande och reflekterande rapport.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är laborativt upplagd med både teoretiska och praktiska delar. Deltagarna arbetar under handledning i större och mindre grupper med scener ur William Shakespeares pjäser. Introduktion av arbetssättet sker genom skriftliga utskick av material och anvisningar i slutet av maj.
I kursen arbetar man med kortare scener i grupper om två-fyra personer. Erfarenheter och reflektioner delges i hela gruppen dagligen efter avslutat scenframställningsarbete. Sommarens föreställning, som spelas under kurstiden, utgör material för läsning, upplevelse och analys .
En individuellt skriven rapport författas under kurstiden. För detta arbete har studenten tillgång till en handledare.
Examination
Examination sker genom redovisning av scenframställningsarbetet. De deltagare som inte deltar i respektive scen reflekterar och ger återkoppling utifrån kursens huvudsakliga perspektiv.
Läsningens upplevelser och analyser diskuteras i seminarieform där aktivt deltagande i obligatoriska moment är examinerande.
Individuell, skriftlig rapport ska lämnas in och godkännas av examinator. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett år på högskola med inriktning på scenisk gestaltning, eller flerårig yrkeserfarenhet som skådespelare.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Från text till scen - att spela Shakespeare
From text to the stage - playing Shakespeare
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 799G32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-12-.07 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.